MK01_HUMAN_9_360

Mitogen-activated protein kinase 1 [Protein kinase superfamily. CMGC Ser/Thr protein kinase family. MAP kinase subfamily]

ActiveICM:

L C E

Composition of the binding pockets

Protein chains monomer[show domain annotation]
 • A1 (MK01_HUMAN):D: Protein kinase (31:39,52:56,58,64,67,68,71,72,74,75,81,83,84,103:111,114,115,118,119,121,124,125,128,129,131,132,135,151,153,154,156,158:162,166,167,169)
R: Inhibitor-binding (105:108)
R: Inhibitor-binding (153,154)
315,316,318,321
31:39,52:56,58,64,67,68,71,72,74,75,81,83,84,103:111,114,115,118,119,121,124,125,128,129,131,132,135,151,153,154,156,158:162,166,167,169,315,316,318,321

Full PDB list

1erk,1gol,1pme,1tvo,1wzy,2erk,2fys,2gph,2ojg,2oji,2ojj,2y9q,2z7l,3c9w,3erk,3i5z,3i60,3o71,3qyw,3qyz,3r63,3sa0,3w55,4erk,4fux,4fuy,4fv0,4fv1,4fv2,4fv3,4fv4,4fv5,4fv6,4fv7,4fv8,4fv9,4g6n,4g6o,4gva,4i5h,4iz5,4n0s,4n4s,4o6e,4qp1,4qp2,4qp3,4qp4,4qp7,4qp8,4qp9,4qpa,4qta,4qte,4qyy,4xj0,4xne,4xoy,4xoz,4xp0,4xp2,4xp3,4xrj,4xrl,4zzm,4zzn,4zzo,5ax3,5bue,5bui,5buj,5bvd,5bve,5bvf,5hd4,5hd7,5k4i,5ke0,5lcj,5lck (redundant pocketome entry); 3tei,3zu7,3zuv,4fmq,4gsb,4gt3,4h3p,4h3q,4iz7,4iza,4nif,4qp6,4s2z,4s30,4s31,4s32,4s33,4s34,4zxt (unprocessed)

Contact map

[download in TSV format]
   
PDB.ch
   
ligand
A1
I
3
1
G
3
2
E
3
3
G
3
4
A
3
5
Y
3
6
G
3
7
M
3
8
V
3
9
A
5
2
I
5
3
K
5
4
K
5
5
I
5
6
P
5
8
Y
6
4
R
6
7
T
6
8
E
7
1
I
7
2
I
7
4
L
7
5
E
8
1
I
8
3
I
8
4
I
1
0
3
V
1
0
4
Q
1
0
5
D
1
0
6
L
1
0
7
M
1
0
8
E
1
0
9
T
1
1
0
D
1
1
1
K
1
1
4
L
1
1
5
T
1
1
8
Q
1
1
9
L
1
2
1
D
1
2
4
H
1
2
5
Y
1
2
8
F
1
2
9
Y
1
3
1
Q
1
3
2
R
1
3
5
K
1
5
1
S
1
5
3
N
1
5
4
L
1
5
6
N
1
5
8
T
1
5
9
T
1
6
0
C
1
6
1
D
1
6
2
C
1
6
6
D
1
6
7
G
1
6
9
Q
3
1
5
Y
3
1
6
D
3
1
8
D
3
2
1
[2]4n4s.a 2h1 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . .
[1]4o6e.a 2sh 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qpa.a 35w 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qte.a 390 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qyy.a 3g7 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4xj0.b 41b 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5bue.a 4v8,ni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5bvd.a 4vf 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5bve.a 4vg 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5bvf.a 4vj 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5ke0.a 6s9 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5lck.a 6tt 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]2ojj.a 82a 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4zzo.a cq3 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]4fv6.a e57 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fv8.a e63 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fv9.a e71 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fux.a e75 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]3i60.a e86 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fuy.a ek2 26 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]4fv1.a ek4 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fv2.a ek5 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fv4.a ek7 26 . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fv5.a ek9 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]1wzy.a f29 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[5]4i5h.a g17 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . .
[1]3c9w.a hmy 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . .
[1]4zzn.a cq8 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4g6o.a e28 35 . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4fv0.a ek3 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]1tvo.a frz 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2oji.a 33a 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5k4i.a 6qb 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2z7l.a s91 28 . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3i5z.a z48 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qp9.a 35x 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[4]4fv7.a e94 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]3w55.a 1fm 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5bui.a 4v9 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5buj.a 4vb 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4zzm.a cq6 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]2ojg.a 19a 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fv3.a ek6 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4erk.a olo 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3qyz.a z8b 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4qp8.a 362 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qp3.b 36q 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1pme.a sb2 27 . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . T H . . G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]3sa0.a nra 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]3erk.a sb4 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5lcj.a l01 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]3qyw.a 6pb 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4qp4.b 36o 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4g6n.a ek0 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4qp7.b 363 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qp2.a 36r 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qp2.b none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qp1.a emu 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4qta.a 38z 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5ax3.a 5id,LVKKYILALWNE 126 . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4n0s.a dhc 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]4xp0.a 42a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]4xoy.a dx4 11 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . * . . . . . .
[1]4gva.a adp 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4xrj.a 620 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4xp2.a tt4 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]5hd4.a 38z,pg4 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4xrl.a 42a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4xp3.a dx4 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]4iz5.b adp 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4iz5.c adp,KLAPPP 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1gol.a atp,mg 32 . . . . . . . . . . . R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5hd7.a 38z 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D . . . .
[1]2erk.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2fys.b RRLQKGNLPVR 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2gph.a RLQERRGSNVALMLDC 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2y9q.a anp,MKLSPPSKSRLARR 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[3]3o71.a RPPDLWIH 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3r63.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legend

B backbone contact  S side chain contact  F BB + SCh
.
 no contact C covalent bond
X X X X X  clash
X mutation to X * complex cases - deletion
M contact with cofactors/metals (if any)
[icb] Download ICM binary file
[xml] Download XML file
Similar entries
Feedback